Lokalizacija

Prijevod tekstualnog dijela softvera, mrežne stranice, mobilne aplikacije, računalne igre dio je procesa lokalizacije za proizvod ili uslugu namijenjene određenom tržištu.

Lokalizacija teksta. Prijevod teksta. Jezična lokalizacija. Prevoditelj.
Uspješna lokalizacija čini svu razliku

Prijevod prenosi značenje teksta; jezična lokalizacija modificira ga uzimajući u obzir brojne jezične i izvan jezične elemente.

Ona omogućava prirodan i opušten pristup krajnjem korisniku. Njome stvaramo sadržaj karakterističan tekst poznat po toliko često spominjanom “duhu jezika”. Jezik proizvoda i usluga ne smije biti samo funkcionalan, već mora biti ukorijenjen u društvu ciljnog tržišta. Ova vrsta lokalizacije stoga uzima u obzir dijalekt, kolokvijalizme i profesionalni žargon. Isto tako razmišlja o povijesnim i političkim implikacijama dotičnog jezika. Važan je čimbenik i poznavanje lokalne kulture i običaja.

Bitno je zapamtiti da jezična lokalizacija zahtijeva veću pažnju što su jezični korpusi ciljnih tržišta sličniji. Srpski, bosanski i crnogorski jezik naprimjer slični su hrvatskom jeziku. Prosječni govornik jednog od tih jezika ne bi imao teškoće pri razumijevanju onog drugog u npr. bankovnoj aplikaciji. Ipak, među navedenim jezicima postoje određene razlike, posebice u izrazu. Pristup koji ne poštuje kulturne i političke značajke, riskira podbacivanje rezultata svojeg proizvoda ili usluge na tržištu kojemu je lokalizacija namijenjena. Neuvažavanje razlika može biti prepreka pri ostvarenju punog potencijala proizvoda ili usluge.

Slično ovome, nećemo moći u potpunosti koristiti britanski engleski u regiji gdje se govori američki engleski; i ovisno o vrsti proizvoda ili usluge, možda ga nećemo moći koristiti u cijelom Ujedinjenom Kraljevstvu ili Sjedinjenim Američkim Državama.

U svakom slučaju, ako želimo da naš proizvod ili usluga budu dobro prihvaćeni unutar ciljanog područja, dobra lokalizacija od vitalnog  je značaja.