Ovjereni prijevod

Ovjereni prijevod izrađuje sudski tumač, ovlašteni prevoditelj kojeg imenuje ministar pravosuđa. Ova vrsta prijevoda namijenjena je ponajprije postupcima koji se odvijaju pri državnim tijelima i institucijama kako R Hrvatske tako i drugih država. Izrađen prijevod sudski tumač ovjerava svojom izjavom i pečatom čime jamči za njegovu točnost i usklađenost s izvornikom.

Prijevod s ovjerom sudskog tumača može biti pisani ili usmeni. 

Ovjereni prijevod. Sudski tumač. Prevoditelj. Ovjera prijevoda. Certified translation. Court interpreter. Legal documents translation. Prijevod pravne dokumentacije.

Pisani ovjereni prijevod

Pisani ovjereni prijevod izrađuje se za potrebe fizičkih ili pravnih osoba odnosno za osobne ili poslovne svrhe. Pojedincima je obično potreban pisani ovjereni prijevod diplome ili svjedodžbe, izvatka iz matičnih knjiga, potvrde o nekažnjavanju i slično. Poslovni subjekti s druge strane najčešće trebaju prijevod izvatka iz sudskog registra, financijskih izvještaja, natječajne dokumentacije itd. Za potrebe sudova, javnih bilježnika i odvjetničkih društava izrađuje se ovjereni prijevod sudskih odluka, žalbi, podnesaka, ugovora, javnobilježničkih akata.
Svaki pisani prijevod sudskog tumača izrađuje se u dva primjerka, uvezuje se s kopijom izvornika ili izvornim dokumentom, te u uvezuje jamstvenikom.

Usmeni ovjereni prijevod 

Usmeni ovjereni prijevod odvija se na sudovima gdje se prevodi komunikacija među strankama u postupku. Slično se odvija i u uredima javnog bilježnika gdje se prevodi komunikacija među strankama pravnog posla te sadržaj povezane dokumentacije. Državna odvjetništva i policijske postaje često imaju potrebu za sudskim tumačem prilikom zadržavanja i ispitivanja osoba. Ured matičara u kojem se odvijaju vjenčanja među domaćim i stranim državljanima također zahtijeva prisutnost sudskog tumača kako bi obred bio valjan.

Sudski tumač više je od prevoditelja

U poslu sudskog tumača mnogo je tipičnih dokumenata i isprava, no to zasigurno nije sve što pristiže na naše radne stolove. Dokumentacija za prijevod dolazi iz najrazličitijih područja i u različitom opsegu te sudski tumač mora biti dobar i uvježban prevoditelj. Njegova zadaća više je od izrade običnog prijevoda. On je taj koji svojim ovjerenim prijevodom mora osigurati svojim klijentima da dobiju razumljiv, protumačen tekst koji će biti usklađen s domaćom ili stranom legislativom, edukativnim sustavom i poslovnim običajima.