Lokalizacija

Prijevod tekstualnog dijela softvera, mrežnih stranica, mobilnih aplikacija, računalnih igara… dio je postupka lokalizacije proizvoda ili usluge za ciljno tržište.

Dok se prevođenjem teksta prenosi njegovo značenje, lokalizacijom se isti prilagođava uvažavajući izvantekstualne čimbenike. Jezična lokalizacija čini tekst proizvoda ili usluge ne samo razumljivim, već i prirodnim krajnjem korisniku. Ona uvažava dijalekt, kolokvijalizme, stručni žargon, povijesne i političke implikacije upotrijebljenog jezika.

U kontekstu jezične lokalizacije važno je napomenuti da što je sličniji jezični korpus ciljnih tržišta, to je potrebnija pažljivija lokalizacija. Slučaj je hrvatskog jezika da su mu slični jezici srpski, bošnjački i crnogorski jezik. Svi oni stoje u posve različitom izvanjezičnom odnosu. Iako je nesumnjivo da ćemo (gotovo) u potpunosti razumjeti jedan od navedenih jezika u naprimjer bankovnoj aplikaciji, pristup u kojem nisu uvažne jasne kulturno-političke distinkcije vjerojatno neće ostvariti puni potencijal proizvoda ili usluge za koju se izrađuje jezična lokalizacija.

Slično, britanski engleski nećemo moći u potpunosti primijeniti na američkom govornom području, a ovisno o vrsti proizvoda ili usluge, možda niti unutar cijelog Ujedinjenog Kraljevstva odnosno Sjedinjenih Američkih Država.

U svakom slučaju, želimo li da naš proizvod ili usluga bude dobro prihvaćen na ciljnom području, kvalitetna je lokalizacija od presudnog značenja.

Zatražite ponudu
× Pitajte nas što Vas zanima!